ANBI

De stichting is aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Instellingen die door de Belastingdienst zijn aangewezen als een ANBI kunnen gebruikmaken van de fiscale voordelen.

CONTACT

STICHTING DE GRONINGER POLDERMOLENS

RSIN nr. 855686972

Postadres
Postbus 18
9700 AA Groningen

Bezoekadres
Stedumermaar 1
9735 AC Groningen

Telefoonnummer
050 – 304 89 11

Email
info@degroningerpoldermolens.nl

DOELSTELLINGEN

In de statuten staat (art. 2): De stichting heeft ten doel:

a. het bevorderen van de instandhouding van met name waterstaatkundig gerelateerde monumenten, beschermd op grond van de Monumentenwet 1988, dan wel een daarvoor in de plaats te treden wet of regeling, in het bijzonder poldermolens met hun aanhorigheden in de provincie Groningen

b. het in eigendom verwerven, het herstellen en in werkende staat houden van de onder a. bedoelde molens

c. de onder a. bedoelde molens ter beschikking stellen als maalwerktuig

ad. a Hoewel het niet in de statuten staat moet ‘in de provincie Groningen’ worden begrepen als ‘in het beheergebied van waterschap Noorderzijlvest’.

Beloningsbeleid

Er worden geen vergoedingen verstrekt; de functie van een bestuurder is vergoedingsvrij.

Verslagen

U kunt hier de verslagen nalezen